You are currently viewing Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

8 grudnia w Kościele Powszechnym obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia wspominamy jedną z najważniejszych prawd wiary dotyczących życia Matki Bożej. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny jest jednym z dogmatów naszej katolickiej wiary, ogłoszonym uroczyście 8 grudnia 1854r. przez papieża Piusa IX bullą „Innefailis Deus”(„Niewyrażalny Bóg”).
Dogmat ten głosi, że Maryja już od momentu poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez wszystkich ludzi grzechu pierworodnego. Owa szczególna Boska interwencja, już u początku istnienia Maryi nie polegała na jakimś niezrozumiałym zstąpieniu na działania rodziców – Joachima i Anny, lecz na zachowaniu duszy ich dziecka – małej Miriam przed skutkami jakiegokolwiek grzechu. Stało się tak z uwagi na przyszłe plany samego Boga względem Maryi. Jest Ona „nową Ewą”, ponieważ przez swoją bezgrzeszność i nieskalane życie pokonuje szatana oraz daje życie Temu, który całej ludzkości przynosi  odkupienie i daje zbawienie.
Historia samego dogmatu o Niepokalanym Poczęciu sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to liczni teologowie wskazywali na szczególną rolę i cechy Maryi. Ojcowie Kościoła nazywali Ją „czystą”, „niewinną”, „bez skazy”. W Kościele zachodnim już w VIII wieku ustanowiono święto Poczęcia Maryi. W 1477r. papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto Poczęcia Niepokalanej, które od czasów papieża Piusa V zaczęto obchodzić w całym Kościele.
Zanim jednak dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP został ostatecznie ogłoszony przez papieża Piusa IX w 1854r., prawdę tę przekazała sama Maryja w słynnych objawieniach z 1830r. Św. Katarzynie Laboure. Matka Boża nakazuje jej wówczas wybicie specjalnego medalika z napisem: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Cztery lata później prawda ta zostaje potwierdzona przez Maryję w Lourdes wobec pasterki Bernadety Soubirous. Maryja powiedziała do niej: „Jestem Niepokalanym Poczęciem”. Tę samą prawdę Maryja potwierdziła także w Gietrzwałdzie w 1877r. Gdy jedna z widzących, Justyna Szafryńska zapytała: „Kto Ty jesteś?”, usłyszała odpowiedź w języku polskim: „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta”. A w czasie objawień w Fatimie w 1917r. wobec trójki dzieci – Franciszka, Hiacynty i Łucji Matka Boża poleciła praktykę nabożeństwa do swojego Niepokalanego Serca, obiecując, że: „W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje”.
Zgodnie z prawem kanonicznym wszyscy katolicy tego dnia – 8 grudnia mają obowiązek uczestniczyć we Mszy św. Jednak na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003r. na terenie naszego Kraju zniesiony został ten obowiązek, ponieważ w Polsce nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Pomimo wszystko zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. o ile mamy taką możliwość, a także do osobistej modlitwy, szczególnie w  godzinie wskazanej nam przez samą Niepokalaną – Godzinie Łaski dla świata, czyli od 12:00 do 13:00.
(KP)
obraz wyróżniający: Giovanni Battista Tiepolo, „Niepokalane Poczęcie”, 1769, Muzeum Prado, Madryt