You are currently viewing Informacje w związku z epidemią koronawirus 3

Informacje w związku z epidemią koronawirus 3

Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka, dotyczące odpowiednich zachowań w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Ostatnie decyzje Polskiego Rządu – stan zagrożenia epidemicznego
Polski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, wobec tego nie mogą odbywać się zgromadzenia powyżej 50 osób. Zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób dotyczy instytucji państwowych i religijnych. Dotyczy to zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu.

Wobec powyższego zarządzam:

We wszystkich Mszach św. (także Mszach ślubnych czy pogrzebowych) może brać udział maksymalnie 50 osób (łącznie wewnątrz kościoła i na zewnątrz), włączając w to duchowieństwo parafialne, posługujących w liturgii i uczestników. Przed wejściem do kościoła czy kaplicy należy przeliczyć wiernych i poprosić, aby usiedli od siebie możliwie daleko, zachowując bezpieczną odległość. Odpowiedzialnymi za wykonanie tego zarządzenia są Księża Proboszczowie. Proszę ograniczyć uczestnictwo ministrantów
w liturgii.
Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, rekolekcyjnych, wspólnot kościelnych etc. oraz
w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach, więzieniach etc. ograniczam wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. W wypadku, gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.
Należy przypomnieć wiernym o udzielonej dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Wobec istniejącego zagrożenia, szczególnie proszę o skorzystanie z niej. Równocześnie zachęcam do łączności duchowej z całą wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu.
Proszę wyjaśnić wiernym istotę komunii duchowej. Polega ona na wzbudzeniu w sobie gorącego pragnienia przyjęcia Jezusa Chrystusa. Praktyka Komunii duchowej dotyczy tych, którzy są w stanie łaski uświęcającej. Ci, którzy mają świadomość popełnienia grzechu ciężkiego, mogą oczywiście gorąco się modlić o Boże Miłosierdzie i w ten sposób jednoczyć się z Jezusem.
Zarządzam, że do odwołania jedynym sposobem komunikowania wiernych jest podawanie Komunii św. na rękę.

Ważne jest dbanie o higienę rąk, zarówno przez szafarzy, jak i wiernych. Przypominam o wyrażaniu czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego
w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon.

Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej, na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed szafarzem, prawą ręką przyjąć Komunię św. do ust. Proszę uwrażliwić wiernych, że z dłoni należy utworzyć swego rodzaju tron dla Najświętszego Sakramentu. W żadnym wypadku nie wolno wiernemu odchodzić
z Hostią na dłoni od szafarza.

Porządek Komunii św. powinien być wyraźnie zapowiedziany przez celebransa lub Księdza Proboszcza przed jej rozdzielaniem, a wierni powinni być pouczeni o godnym przyjęciu Komunii św.

6. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe (również miejskie), Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania. Pamiętajmy o słowach Jezusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20), w tych okolicznościach zachęcajmy do pielęgnowania modlitwy rodzinnej.

Przypomnienie poprzednich zarządzeń
Przypominam, że w poprzednich rozporządzeniach, które dotarły już do Księży, ustalono, iż:

Podjąłem decyzję o przeniesieniu tegorocznych parafialnych i szkolnych rekolekcji wielkopostnych.
Zobowiązałem Księży Proboszczów, aby skontaktowali się z dyrektorami szkół na terenie swojej parafii, w celu odłożenia decyzji o rekolekcjach.

Podjąłem decyzję o odwołaniu tegorocznej pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę.
Zdecydowałem o zawieszeniu wszystkich spotkań i inicjatyw duszpasterskich,
w tym Wielkopostnych Czuwań Młodzieży.
Zdecydowałem o zawieszeniu wszystkich bierzmowań.
Przypominam, że na czas obowiązywania powyższych zaleceń, nie wolno organizować
I Komunii św.
Zawieszone zostały kanoniczne wizytacje biskupie.
Po konsultacjach z ordynatorami oddziałów szpitalnych zaleciłem Księżom Kapelanom posługującym w szpitalach naszej diecezji szczególną ostrożność. Proszę, aby kapelani konsultowali z dyrektorami placówek oraz koordynatorami oddziałów szpitalnych wszystkie swoje działania.
Księża posługujący wśród więźniów powinni dostosować się do procedur i zaleceń władz więziennych.
Stanowczo przypominam, że należy bezwzględnie przestrzegać w kościołach następujących zasad:

Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny. Powinno się ustawić w zakrystii, jeśli go nie ma, naczynie do mycia rąk. Zaleca się korzystanie ze środków dezynfekujących.
Znak pokoju należy przekazywać przez ukłon, bez podawania rąk.
Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.
Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie.
Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne.
Rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
Zgodnie z zaleceniami KEP polecam duszpasterzom:

Pozostawić otwarte kościoły w ciągu dnia.
Troszczyć się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu z uwzględnieniem zarządzeń państwowych, które mówią o maksymalnej liczbie uczestniczących (50 osób).
Odwiedzać chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, tylko przy zachowaniu należytych zasad higieny i tylko w sytuacjach koniecznych.
Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie wszystkich wydanych zasad, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

Powyższe wskazania obowiązują od chwili ich ogłoszenia do odwołania. Zobowiązuję Księży do sprawdzania poczty internetowej, śledzenia diecezjalnych stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

III. Szczególne wskazania duszpasterskie

Prośba do Księży i Osób Konsekrowanych

Nie wolno nam zapomnieć o tym, że naszą rolą, jako duszpasterzy, w tak trudnych sytuacjach, jest przede wszystkim ukazywanie mocy Bożej Opatrzności i trwanie na pokornej modlitwie. Wszystkich moich braci prezbiterów, osoby życia konsekrowanego, wzywam, zgodnie
z komunikatem Przewodniczącego KEP z dnia 13.03.2020 r., aby każdego dnia w kościołach, bez udziału wiernych świeckich, o godzinie 20.30, odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc
i łaskę nawrócenia.

Prośba do sióstr i braci, wiernych świeckich

Przypominam, że Msze św. oraz inne modlitwy, transmitowane przez środki masowego przekazu dają możliwość duchowego przeżywania tajemnic wiary, które w tych nadzwyczajnych okolicznościach mogą być nieocenione dla dobra duszy i społeczeństwa. Jednocześnie zachęcam wszystkich diecezjan do godnego udziału w tych transmisjach, równocześnie nie wykonując żadnych innych czynności poza modlitwą.

Transmisje niedzielnych Mszy świętych:

o godz. 7:00 w TVP1 Msza św. z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

o godz. 9:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

o godz. 9:00 w PolsatNews Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej

o godz. 9:30 w Telewizji TRWAM Msza św. z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

o godz. 10:30 w Polsat Rodzina Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej z kazaniem dla dzieci

o godz. 11:00 na archwwa.pl, onet.pl oraz w TVN24 i Radiu Plus Msza św. z kościoła seminaryjnego w Warszawie

o godz. 13:00 Msza św. w TVP POLONIA

o godz. 19:00 w Polskim Radiu Msza św. z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie

Transmisje z kaplicy jasnogórskiej: jasnagora.pl/pl/media/na-zywo/

Transmisje z diecezji:

Telewizja: Sanktuarium w Skrzatuszu – TV ASTA Piła – niedziela, godz. 12.00.

Transmisje w Internecie (także codziennie zgodnie z harmonogramem Mszy św.):

Dom Miłosierdzia Bożego w Koszalinie – www.dobremedia.org – niedziela, godz. 11.00

i 20.00;

Sanktuarium św. Józefa w Słupsku – www.swjozefslupsk.pl – niedziela, godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.30.

Nasze Dobre Media transmitują przez całą dobę adorację Najświętszego Sakramentu z kaplicy sióstr Klarysek w Słupsku i Domu Bożego Miłosierdzia z Koszalina, zachęcam do duchowej łączności: adoracja.net

Ważna informacja dotycząca transmisji z Eucharystii

Z uwagi na konieczność uszanowania godności Eucharystii, bez uprzednio uzyskanej zgody kurii biskupiej (rzecznik kurii biskupiej), nie wolno na własną rękę organizować transmisji Mszy św. w Internecie, podobnie jak w telewizji czy na antenie radiowej. Każda transmisja musi bowiem spełniać określone wymogi techniczne. Ważne jest również miejsce, z którego się transmituje, a także strona internetowa, na której taka transmisja byłaby dostępna.

W sytuacji, gdy niemożliwe jest odprawienie rekolekcji parafialnych, zapraszam wszystkich wiernych świeckich do wspólnego przeżycia naszych diecezjalnych „Rekolekcji na trudne czasy”. Będą one transmitowane na stronie Dobrych Mediów – dobremedia.org (także YouTube oraz Facebook) z koszalińskiej Katedry, codziennie
o godz. 20:30, począwszy od niedzieli 15.03.2020 r. Również w każdą niedzielę o godz. 10:00, będzie też transmitowana Msza św. pod przewodnictwem Biskupa.

Na koniec zwracam się do Was Bracia i Siostry Diecezjanie o okazywanie miłosierdzia osobom samotnym i starszym. Proszę, zainteresujcie się nimi, pomóżcie w zrobieniu zakupów, zaopatrzeniu w lekarstwa i inne potrzebne do życia środki. Bądźmy w tym wyjątkowym i trudnym czasie dobrymi Samarytanami, którzy nie przechodzą obojętnie obok cudzej biedy. Pamiętajmy jednak zawsze o roztropnym, minimalnym kontakcie z tymi osobami, by nie doprowadzić ich do zakażenia wirusem.

Te wyjątkowe i trudne wydarzenia, wystawiające na próbę wiarę i wytrwałość wielu osób, mogą dać nam okazję do coraz pełniejszego rozumienia, jak bardzo ważne jest odkrywanie Chrystusa nie tylko w sakramentach świętych, ale także w służbie drugiemu człowiekowi. Proszę, zdajmy ten egzamin z solidarności społecznej, budowania więzi i patriotyzmu. Ufajmy Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Maryi Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei.

Ogarniając wszystkich, w tym trudnym czasie, szczególną modlitwą, w dniu 19.03.2020 r.
w Uroczystość św. Józefa w naszym sanktuarium w Słupsku, odprawię Mszę św. i zawierzę naszą diecezję opiece św. Józefa. Msza św. będzie transmitowana przez Dobre Media.

Zapraszam Was Kochani Diecezjanie do wspólnej modlitwy i wspólnego zawierzenia,

+ Edward Dajczak

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Koszalin, dn. 14.03.2020 r.

Znak: B23 – 10/20