25.07.2017.
 
Start arrow Parafia Mariacka arrow Statuty Kapitu造 Kolegiackiej  
Start
Grupy
Kontakt
Duszpasterze
Siostry Felicjanki
Og這szenia duszpasterskie
Historia
Sakramenty
Kurs przedma鹵e雟ki
Ko軼i馧 w Budzistowie
Parafia Mariacka
Ko軼i馧 lokalny
Projekt UE

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Wniebowzi璚ia NMP
ul. Mariacka 5
78-100 Ko這brzeg
tel. 0-94 35 261 50

Niedziele i 安i皻a
7:00
8:30
10:00 (suma)
11:30 (dzieci)
13:00
16:00 (lipiec i sierpie)
17:00
19:00
20:00 (lipiec i sierpie)

Dni powszednie
7:00
8:00
17:00
19:00

BIURO PARAFIALNE

czynne
od poniedzia趾u do pi徠ku:

9:30 - 12:00
15:00 - 17:00
w soboty:
10:00 - 12:00

oprócz uroczysto軼i ko軼ielnych
oraz 鈍i徠 nakazanych

Statuty Kapitu造 Kolegiackiej Email
I. CEL, SKxD I NORMY DZIAxNIA KAPITUΧ

1. Dla pe軟iejszego wyra瞠nia na zewn徠rz chwa造 Bo瞠j i dla dobra Ko軼io豉 - dla 軼i郵ejszego powi您ania historycznej przesz這軼i Ko這brzegu, który ju w 1000 roku by siedzib polskiego biskupstwa, a potem od XIII w. kapitu造 kolegiackiej, zniszczonej w czasach rozbicia jedno軼i ko軼ielnej - z powsta陰 w roku 1972 - dzi瘯i 鄉ia造m decyzjom Ojca 安i皻ego Paw豉 VI, oraz wysi趾om Episkopatu Polski pod przewodnictwem Ksi璠za Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego, Prymasa Polski, diecezj koszali雟ko-ko這brzesk - powo逝je si do 篡cia Kapitu喚 kolegiack przy ko軼iele konkatedralnym p.w. Wniebowzi璚ia Matki Naj鈍i皻szej w Ko這brzegu.

2. Kapitu豉 zawiera w swoim sk豉dzie 3 godno軼i, mianowicie: prepozyta, kustosza i promotora, 9 kanoników gremialnych i do 12 honorowych. Dobierani s oni przez Biskupa diecezji spo鈔ód czynnie i skutecznie zaanga穎wanych w ró積ych dziedzinach 篡cia ko軼ielnego kap豉nów, b璠帷ych przynajmniej po srebrnym jubileuszu 鈍iece, którzy wzorowym sposobem swego 篡cia i spe軟ienia pos逝giwania duszpasterskiego wzgl璠nie innych odpowiedzialnych czynno軼i w diecezji mog stanowi wzorce dla Duchowie雟twa.

3. Normy dzia豉nia Kapitu造 okre郵a Prawo Ko軼io豉 Powszechnego, w szczególno軼i kanony 391-422 KPK, wprowadzaj帷e w 篡cie w duchu posoborowym, w豉軼iwe dyspozycje dzie豉 dokonywuj帷ej si kodyfikacji prawodawstwa ko軼ielnego i postanowienia tych statutów oraz szczegó這we zadania, które za aprobat Biskupa wy這ni w przysz這軼i.


II. ZADANIA KAPITUΧ I WYNIKΒ ST. OBOWI╴KI

a) Ogólne

4. Dla odpowiedzenia pozycji Kapitu造 w diecezji wszyscy jej cz這nkowie b璠 si czuli w szczególny sposób zobowi您ani do jak najpe軟iejszej realizacji typu kap豉雟kiego 篡cia w duchu aktualnych wskaza Ko軼io豉. Ch皻nie dzieli b璠 ze wspó豚ra熤i w kap豉雟twie zarówno swoje przemy郵enia, jak te trud s逝瞠nia wiernym, dba b璠 usilnie o to, aby wokó nich panowa豉 atmosfera wewn皻rznej wierno軼i Ojcu 安i皻emu i jedno軼i z hierarchi Ko軼io豉 w Polsce.

b) Obowi您ki szczegó這we

5. Ze wzgl璠u na swoj siedzib i zarazem sytuacj diecezji gównym czynnikiem, charakteryzuj帷ym w szczególny sposób zewn皻rzn dzia豉lno嗆 Kapitu造, b璠zie troska o konkatedr, jedn z najpi瘯niejszych 鈍i徠y diecezji, o jej ukszta速owanie wewn皻rzne i wystrój, jak równie z zada duszpasterskich, troska o nale篡ty poziom duszpasterstwa turystycznego, szczególnie w pasie przymorskim, jak te i apostolstwo ludzi morza. W zwi您ku z tym otwiera si przed ni rozleg貫 pole gromadzenia i porz康kowania inicjatyw w tym kierunku, szeroka akcja u鈍iadamiaj帷a wag problemu w鈔ód Duchowie雟twa i wiernych, zbieranie i selekcjonowanie kontaktów z osobami kompetentnymi, i wiele innych pomysów.
Ca趾iem szczególnym obowi您kiem Kapitu造 jest u鈍ietnienie obecno軼i uroczysto軼i 安. Maksymiliana Kolbego, drugiego Patrona diecezji, dnia 14. sierpnia - co roku obchodzonej w konkatedrze ko這brzeskiej.

6. Baz materialn Kapitu造 stanowi te kwoty ze stypendiów mszalnych Mszy 鈍. binowanych i dalszych, które przypadaj Kurii Biskupiej z konkatedry w Ko這brzegu, jak te ustalone przez sam Kapitu喚 roczne 鈍iadczenie materialne jej cz這nków, np. w wysoko軼i 1 stypendium mszalnego miesi璚znie. Kasowo嗆 Kapitu造 prowadzi Kuria Biskupia.

7. Podzia Czynno軼i Zarz康u Kapitu造 jest nast瘼uj帷y:
P r e p o z y t   kieruje 篡ciem i dzia豉lno軼i Kapitu造, zwo逝je zebrania i przygotowuje ich przebieg, wspólnie z pozosta造mi cz這nkami Zarz康u ustala zadania do wykonania, akceptuje wydatki, sk豉da corocznie Biskupowi krótkie sprawozdanie pisemne.
K u s t o s z    zawiaduje archiwum i mieniem Kapitu造 i jest za odpowiedzialny, prowadzi ksi璕i protokoów zebra i kronik, dba o miejsce spotka, opiekuje si dystynktoriami kanonickimi. W razie 鄉ierci cz這nka Kapitu造 zatroszczy si o sporz康zenie jego obszerniejszego 篡ciorysu, którego jeden egzemplarz z這篡 w archiwum kapitulnym, a drugi z這篡 w Kurii Biskupiej.
P r o m o t o r   w duchu przyj皻ych za這瞠 programowych wprowadza w 篡cie zewn皻rzne zadania Kapitu造, inicjuje odpowiednie akcje, w陰cza je w ró積e przejawy 篡cia diecezji, jest spiritus movens we wszystkich sprawach, w których dzia豉lno嗆 Kapitu造 mog豉by si okaza po篡teczna.
8. Cz這nkowie Kapitu造 staraj si usilnie o to, aby towarzyszy ka盥emu ze swego grona zarówno w kluczowych jego sytuacjach 篡ciowych, udzia w pogrzebie ka盥ego z nich.


III. PRAWA KANONIKÓW KAPITUΧ KOLEGIACKIEJ

a) Duchowe

9. Wszyscy cz這nkowie Kapitu造, tak gremialni, jak honorowi, korzystaj z zasobu duchowych zas逝g, zyskanych dzi瘯i 豉sce Bo瞠j za wierne spe軟ienie przez ni postulatów statutowych i innych zbo積ych dzie, przez ni podejmowanych.

10. Wszystkim Kanonikom Kapitu造 przys逝guj z tytu逝 przynale積o軼i do niej uprawnienia do tytuów, precendencji i innych honorów, okre郵onych w ogólnym Prawie Ko軼ielnym i zwyczajach Ko軼io豉 w Polsce.

b) Zewn皻rzne

11. Cz這nkowie Kapitu造, zarówno gremialni, jak i honorowi, nosz specjalny strój i odznak (dystynktorium), które stanowi w豉sno嗆 diecezji. Wygl康 ich okre郵a za陰cznik.

12. Kanonicy gremialni bior udzia we wszystkich przejawach 篡cia Kapitu造, honorowi za s zobowi您ani jedynie do dorocznego udzia逝 w 鈍i璚ie 14. sierpnia oraz podczas wizytowania konkatedry przez Biskupa, o zebraniach za zwyczajnych maj by zawiadomieni i jak najszybciej zg這si swój ewentualny udzia w nich. G這s ich w sprawach poddanych do g這sowania, uznaje si jedynie za doradczy.


IV. NABYCIE PRAW CZΜNKOWSKICH I ICH EWENTALNA UTRATA

13. Wszystkich cz這nków Kapitu造 mianuje swobodnie Biskup diecezji, zasi璕aj帷 w tym rady Kapitu造 Katedralnej oraz Zarz康u Kapitu造 Kolegiackiej.

14. Utrata przynale積o軼i do Kapitu造 Kolegiackiej mo瞠 nast徙i drog dekretu Biskupa w nast瘼stwie gorsz帷ego 篡cia jej cz這nka, wspó逍racy z czynnikami antyko軼ielnymi, u kanoników gremialnych za przez 3-letni brak udzia逝, bez usprawiedliwienia, w pracach Kapitu造.


V. FORMY DZIAxLNO列I KAPITUΧ KOLEGIACKIEJ

15. Kapitu豉 zbiera si na zebrania zwyczajne raz w roku w ustalonych na sta貫 terminach i miejscach. Zebranie obejmuje 3 cz窷ci, mianowicie: modlitewn w chórze, urz璠owo-informacyjn oraz przedmiotow.

Cz窷 modlitewna
Msza 鈍. ewentualnie koncelebrowana, poprzedzona odpowiedni cz御tk Liturgii Godzin i homilia. Odprawiaj Msze 鈍., przewodnicz Liturgii Godzin i g這sz homili kolejno poszczególni kanonicy gremialni. Intencja: za 篡j帷ych i zmar造ch kap豉nów naszej diecezji. Obowi您uje strój chórowy.

Cz窷 urz璠owo-informacyjna
Wed逝g poprzednio podanego porz康ku s roztrz御ane sprawy id帷e po linii prac Kapitu造; w razie potrzeby g這sowania, stosuje si regu造 ogólne Prawa Kanonicznego (kan. 160-178 KPK).

Cz窷 przedmiotowa
Referat z dyskusj, id帷y po linii zada Kapitu造. Na t cz窷 mo瞠 by zaproszone szersze grono Duchowie雟twa.

16. W 鈍i璚ie 14. sierpnia oraz w powitaniu Biskupa w konkatedrze (podczas wizytacji kanonicznej) jak równie w innych wyst徙ieniach liturgicznych na terenie diecezji uczestnicz wszyscy cz這nkowie Kapitu造, zarówno gremialni, jak honorowi, w przys逝guj帷ym im pe軟ym stroju chórowym.

Za陰cznik

STRÓJ KOΜBRZESKIEJ KAPITUΧ KOLEGIACKIEJ
A. Sutanna czarna z obrze瞠niami fioletowymi, pas fioletowy bez fr璠zli - mozeta czarna z obrze瞠niem fioletowym, noszona na bia貫j kom篡 g豉dkiej. Cz這nkowie Kapitu造, uprawnieni do noszenia innego stroju, np. Kapelani i Pra豉ci papiescy, nie mieszaj elementów stroju, zostawiaj帷 przy jednym.

B. Opis Distinctorium kanonickiego Ko這brzeskiej Kapitu造 Kolegiackiej (wykonane przez p. Stanis豉wa Tyra喚 z Poznania):

AWERS: Dominuj帷ym elementem kompozycji jest herb Ko這brzegu pod wie鎍z帷 ca這嗆 mitr biskupi - dwa skrzy穎wane pastora造 oparte u podstawy na falach wody.
Pomi璠zy pastora豉mi mie軼i si wócznia 鈍. Maurycego, traktowana jako symbol Boles陰wa Chrobrego - inicjatora utworzenia pierwszej diecezji ko這brzeskiej w roku 1000 i powierzenia jej biskupowi Reinbernowi z Merseburga.
Zwornikiem s charakterystyczne elementy herbu biskupiego Jego Ex. Ks. Biskupa Ignacego Je瘸 - drugiego biskupa w historii Diecezji Ko這brzeskiej, a zarazem pierwszego po powtórnym jej utworzeniu w roku 1972.
Fakty dwukrotnego tworzenia Diecezji znajduj odzwierciedlenie w datach 1000 - 1972, umieszczonych na bocznych ramionach krzy瘸.

REWERS: T stron kszta速uje posta pierwszego biskupa ko這brzeskiego Reinberna.
Posta biskupa uzupe軟ia napis:
REINBERNUS PRIMUS EPISCOPUS COLUBREGANUS
SUFRAGANEUS GNESNENSIS ANNO MILLESIMO
i herb Gniezna, dla podkre郵enia zwi您ku ówczesnej Diecezji Ko這brzeskiej z Arcybiskupstwem gnie幡ie雟kim.

 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »

  • BAZYLIKA MARIACKA W KOΜBRZEGU

www.bazylika.kolobrzeg.pl - Joomla